Blog hứng cảm tác

Đây là bài thơ Dường luật đầu tiên của ta. Làm mới hiểu mỗi loại thơ đều có một cái đẹp riêng. Thơ Đường chú trọng vào sự cân bằng của chữ nghĩa. Người  làm thơ đường làm thơ để thương ngoạn chư ít đặt vào đó tâm sư. Rung đùi khi tìm ra một chữ đối rất đẹp hay đầy ý nghĩa, để mà ngâm nga !
Kẻ này không dám qua mặt mấy vị tiền bối, nhưng cũng vẫn nặn óc tìm chữ, tìm vần. Nhất là chữ Anh. Chữ Mỹ !
Vui thôi mà.

Bắt chước người lên, tớ  cũng lên
Cũng mò cũng mẩm, cũng  tìm Theme (1)
Một  tay mouseclick, xây  nên móng
Mấy ngón Key-board,  dựng  được nền
 Side  vách:  link  bài thơ phổ nhạc
Home nhà: load vạt nắng ngoài hiên
Phòng trong: post lại  dăm di sản
Để nhớ Hình Ta Những Miếu Đền... (2)
_____

(1): Mẫu dùng để trang trí mặt tiền một Blog. Theme của Blog này là Mystique.

(2) Thơ Mai Thảo

%d bloggers like this: