Xe tình (4)

 

Bây giờ dầu đã cạn rồi
Muốn refund mà tiếc đời vui ghê
Vui ghê,  bước một thì lê
Bước hai thì lết, Gout đòi, stroke kêu
May còn  chiếc xe tình yêu
Xe em ta vịn để dìu đời nhau
Để chia cùng những  khổ  đau
Cho kiếp sau, hết  nợ nần em ơi

 

%d