Xe tình (3)

Giờ em chiu  bỏ cõi trần
Nhưng  tay em vẫn còn cầm tay tôi
Cầm tay, nghe chặc, ấm hơi
Tôi không nỡ nói một lời chia tay

 

Mắt em nhìn lên trời mây 
Tai em màn nhỉ niêm ngày trầm luân
Một con chim yến xuống trần
Một con chim yến nợ nần với tôi
Bây giờ chim đã ra khơi
Tôi làm sao giữ, cỏi trời yến bay

 

May chỉ còn bàn tay này
Để em năm chắc, trong ngày biệt ly
Thì biệt ly, thỉ giã từ
Cớ sao ngón ngắn ngón dài không buông...

 

%d