Hạnh phúc hay khổ nạn ?

Muốn con người khỏi lo
Phải vô ưu vô ngả
Nhưng đêm đối mắt mở
Làm sao ngủ hỡi trời ?

Vậy mà có một người
Chăng vô ưu vô ngả
Chăng khẩu trang bịt mũi
Chồng đến thăm mặc chồng
Con đên thăm mặc con
Chỉ nghe  Trường làng tôi
Lim dim rồi nhắm mắt
Để ta thành thất  nghiệp  !

%d bloggers like this: