Nguyệt san Văn Hữu

Văn Hữu só 12,  đi đầu trong việc giới thiệu thuyết Hiên Sinh cho độc giả miền Nam một cách đầy đũ.
(TRong mục dích chuẩn bị cho dự án TQBT , chúng tôi chỉ phổ biến giới hạn tạp chí này)

%d