niềm vui nở búp sáng nay…

1.

Mấy hôm nay tôi bị footnote, endnote hành hạ mệt lã. Số là tôi layout dùm một cuốn báo 94 trang. Dùng footnote thì trang báo layout không thích hợp. Dùng endnote thì trang endnote nhảy và xuất hiện ở trang 94.  !

 

Trên NET, có chỉ dẫn như sau:

  1. Create a new, blank document.
  2. Define the layout for the new document to match whatever layout you want for your book. (Set margins, orientation, etc.)
  3. Display the Footnote and Endnote dialog box. Do this in Word 97 and Word 2000 by choosing Insert | Footnote. Do this in Word 2002 and Word 2003 by choosing Insert | Reference | Footnote. (See Figure 1.)
 1. Make sure the Endnotes radio button is selected.
 2. If you are using Word 97 or Word 2000, click the Options button. Word displays the Note Options dialog box.
 3. Change the Place At option to End of Section.
 4. Change the Start At value to 1.
 5. Choose the Restart Each Section radio button.
 6. If you are using Word 97 or Word 2000, click OK to close the Note Options dialog box and then click Cancel to close the Footnote and Endnote dialog box.
 7. If you are using Word 2002 or later, click Apply.
 8. Choose Insert | File to insert your first chapter file.
 9. Insert a section break at the end of the chapter file you just inserted.
 10. Insert your next chapter file after the section break.
 11. Repeat steps 12 and 13 for each of your remaining chapter files

T ất cả 11 steps !

Còn cách của tôi thì dản dị vô song:

cần dăm, ba phúts là xong.

2,

Ví dụ tôi có một bài viết với 10 endnote. Khi còn bản thảo, 10 notes này hiện  ở  đáy cuối bài được biêu thị bằng  superscript (chỉ số trên)

Tuy nhiên. khi bỏ vào sách để layout, thì trang 1 không có 10 endnote xuất hiện ở dưới đáy bài nữa:

Mà chỉ hiện ra ở trang cuối cùng (trang 94)

 

 

Tôi dùng DOCS option từ Google Driver, paste bài. Kết quà như sau:
Subperscript đổi thành số bình thường.
Endnote hiên ra ở cuối bài, chú không ở trang cuối cùng.
Công việc chỉ càn 1, 2 phút là xong.

Vui đến nỗi phải đánh máy  vói hai ngón tay lọng cọng để chia sẻ cùng bạn