Vô đề (4)

Nửa năm  xa vắng chủ ngồi
Xe tôi ủ rủ như ngươi liệt thân
Vắng rồi tiếng máy hân hoan
Văng rồi khói trắng  lẫn màn sương mai
Nửa năm thời gian quá dài
Tôi xa xe, xe xa người, cả hai

Giờ đây, tôi liều mạng cùi
Không cho, tôi tự cho tôi một lần
Tôi thương xe,  bơ vơ nằm
Xe thương tôi, cả hai đồng thương nhau
Doạn trường nước chảy qua cầu
Ngưới xe hình bóng chung sầu đắng cay

Nửa năm, xe ụ driveway
Không đỗt quị mà  nằm ngày nằm đêm
Nửa năm không tiếng máy êm
Buồn người trong vách. buồn  lên cõi ngoài

Hỡi thầy cảnh sát rình hoài
Cho tôi cơ hội đền bồi trúc mai
Xe tôi đang đợi  đêm ngày
Nhà tôi dưởng lão không người đến thăm