Lục bát vô đề (3)

Môt chiếc võng, một chỗ nằm
Tôi ru tôi qua những đầm những truông
Bốn mùa hoan lạc tai ương
Thiên đàng địa ngục tạp pí lù mệt mê
Chừ tôi chuân bị đi về
Không có võng ,  lấy cái gì à ơi ?