Lục bát vô đề (2)

Mỗi ngày tôi giữ thân tôi
Giữ thân khỏi ngả giữ người khỏi nghiệng
Giữ ngày  cho cả đêm đen
Giữ cay cho mắt khỏi mềm lệ rơi
Giữ miệng khỏi mếu khi cười
Giữ hính khỏi bóng nỗi buồn ngàn thu