lục bát vô đề…

Bây giờ suối lệ đã khô
Ao đau đã cạn,  buồn hồ  đã nông
Bây giờ gai nhọn xương rồng
Thay chùm bồ  kết gội đầu cho em
Để một  màu tựa mun đen
Nhuộm lên từng sợi đoạn trường nghiệp oan


Gần 80, tóc vẫn đen mượt. Hình chụp  tháng 11-2020 tại Ashbrook Nursing home