Ngày Noel, nhà văn THT bị người đẹp chê sát ván!

Nhân lễ Noel, ngày 23-12, 2 cha con tôi  được Viện Dương Lão cho phép đi thăm thân nhân. Yì trời quá lạnh, người được thăm phải ở trong. Và người thăm phải đứng ở ngoài. Cái bàn ngăn đôi ngoải hiên viện bây giờ thu hep băng khung cùa kính.  Khoảng cách 2 thước mà mỗi lần nói là phải gào.
Sau  đây là mấy phút Ngưu Lang Chức Nữ già hàn huyên qua cửa kính. Để các bạn thấy nhà văn THT bị người đẹp chê như thế nào! Nó cũng chứng tỏ trí óc của nhà tôi đã tiến triển, tính khôi hài trở lại, Và để tôi có những tràng cười khó bắt gặp trong dời trong mùa Noel này: