Kinh nghiệm chiến trường

Trong bài thơ “Quá trể”, tôi viết:

“Kinh nghiệm Chiến trường dạy ta về cách làm sao
tránh đạn tránh mìn chông lựu dạn
và những bóng ma Bình Đinh Bồng Sơn”

Chắc có người rủa tôi nói khoát, láo, vì tù trước đến nay chưa có ai dám dạy đời như vậy.
Nay tôi xin trả lời:

1. tránh đạn:
– Khi xung phong, không đươc bò. Chạy có thể tránh, hoặc nếu trúng đạn thì trúng ở chân, không chết
– Khi bị lọt ổ phục kích, lúc dịch khai hỏa, tìm một mô đất, đá mà nương, đợi dịch khai hỏa dữ dội, mới chạy. Địch bận bắn, không có tbì giò chỉnh lại nòng..

2. tránh mìn chông lựu dạn:
. Bản chất của con người là thích đường khô dường ráo để di nên dường làng địch thường cài mìn, lâp hầm chông cài lựu đạn … Vì vạy, muốn tránh phải chọn một lối di thay vì con dường quen thuốc. Lôi đi ấy có thể là di dưới ruộng, bờ mương v.v…

3. Tránh bóng ma Bình Định Bòng Sơn:
– Áp dụng chiến thuật Dạ kích. Chọn gò mã, nghĩa đia lang mà năm. Trong đêm. luôn luôn di chuyển không đóng một chỗ cố dịnh…