Sau khi đọc thơ sám hối của Chế Lan Viên

Nhà thơ miền Bắc mang  lưỡi lê  trong tim
Nên khi về già sợ gặp Diêm Vương bèn làm thơ sám hối
Nhà thơ miền Nam mang Chúa Phật trong tim
Nên khi về già cóc sợ