Nhà văn Mang Viên Long qua đời

Chúng tôi vừa nhận  được tin buồn:

Nhà văn Mang Viên Long  đã vĩnh biệt chúng ta vào ngày 22-7-2020
tại An Nhơn Bình Định thọ 76 tuổi,

Blog THT và bằng hữu xin chia buồn cùng tang quyến.

 

Để tưởng nhớ đến người bạn văn vừa vĩnh biệt chúng ta, chúng tôi xin được đăng lại những sáng tác anh đã đóng góp,
tác phẩm Thư Án Quán xb, TQBT số chủ đề nhà văn Mang Viên Long, nhà thơ Cao Thoại Châu, nhà thơ Trần Huiền Ân,,
như một nén hương lòng gởi lên hương hồn người quá cố…

Sau đây là tập truyện BIỂN CỦA HAI NGƯỜI của Mang Viên Long do Thư Ấn Quán xb: (click để đọc)

Mang Viên Long – Biển của hai người (tập truyện)


Thư Quán Bản Thảo số 30 giới thiệu Mang Viên Long, Trần Huiền Ân, Cao Thoại Châu
(click để đọc)

TQBT số 30: Ba người viết cũ : Mang Viên Long, Trần Huiền Ân, Cao Thoại Châu

THƠ BỐN CÂU – CỦA TRẦN HOÀI THƯ