Gặp lại cố nhân

Hôm qua, thứ sáu  Viện Dưỡng Lão  cho phép thân nhân được gặp người thân . Thời gian gặp mặt là 15 phút. Và chỉ một người.
Địa điểm gặp : bên ngoài cửa chánh,

Tôi được thằng con chở  đến. Dưới đây là hình ảnh Ngưu Lang – Chức Nữ trùng phùng ở hai đầu cầu sau 5 tháng cách ly được phổ biến trên facebook của Nursing home Ashbrook: