Nửa đêm…


Nửa đêm dón người  từ cõi chết “covid-19” về lại cõi sống bằng ambulance.  Chúng tôi chỉ gặp 5 phút ngắn ngủi ngoài bãi đậu. Sau đó Y.  được chuyển vào  lại Nursing home. THT đứng cạnh băng ca bên phải ngoài cửa ambulance .

Không cần máy nhắm, không cần súng (1)
Chỉ có tình yêu, trong trái tim
Trong máu vẫn chảy nòi thám kích
Vẫn  một lòng  sông núi  thủy chung !

 

Trung đội 1/đại đội 405 thám kích/ SĐ 22 BB  sau đêm đột kích mật khu Háo Lễ tại Bình Định 1969.

 

Lưng vẫn thẳng băng, đầu vẫn ngửng
Ôi đời vẫn đẹp lúc nửa đêm
Ngày xưa đi giải vây đồn bạn
Ngày nay đi đón người trăm năm…

 

(1) Máy nhắm hồng ngoại tuyến, chỉ trang bị cho những đơn vị thám kích…