Francois Sagan và những đứa con hoang tàng của thời đại

Khảo luận của Nguyễn Nam Châu
(từ Những nhà văn hóa mới, Đại Học xuất bản 1958,  tư liệu của tạp chí Thư Quán Bản Thảo)