Nguyễn Trường Tộ và những bảng điều trần

Xin gởi  đến quí bạn trong nhóm những bảng điều trần của Nguyễn Trường Tô được đăng trên tạp chi Văn Hoa Á Châu  để có tài liệu  tham khảo, Bản dịch của  Nông Sơn

Nguyễn Trường Tộ và những bảng điều trần