Khi nhớ về Bà Gi (3)

 

Ta  đi, ta đi tìm mi để giết
Bởi  mi đang  đi tìm  để giết ta
Đừng sợ, ta là thằng thám kich
Ta đi đầu, cứ nhắm  ta đi

Ta đi, bình bát không còn gạo
Nước thánh với dần chỉ nước sương
Dao phạt mở đường  lên lạc cảnh
Cả mặt mày  gai xướt máu tươm

Ta  đi,  tráng sĩ hề con cặt.
Nó chửi thề bởi nó cũng run
Khi không bắt nó lên An Lão
Xa cái l. con nhỏ dưỡng quân

Ta đi, lời kệ vang trong miểu
Ông từ già nhắm mắt tụng kinh
Ông ạ, cho tôi nằm một lát
Để tôi mơ cực lạc  thiên đàng

 

(Quà tặng của  Sao Vàng dành cho THT vào mồng một Tết Mậu Thân)

seo