Blog Trần Hoài Thư

Month

July 2015

Tẩy trần (5)

.


Tẩy trần (4)

.


Hoàn tất và phổ biến giới hạn Ebook Lược đồ văn học VN, (quyển Hạ) của Thanh Lãng (dày 844 trang)

.


How to solve error: Power Surge On Hub Port: A USB device has exceeded the power limits of its hub port

This error is occured when you connect a device to your computer using USB cable. Some related solutions are posted:  USB port reconfiguration, USB port reset, use another USB adapter etc…However, there is one main cause is missed: It is the malfunction… Continue Reading →

Tẩy trần (2)

.


Tẩy trần….

.


Từ một trang sách, nhớ những đồng đội cũ

Trên đây là trang sách rút từ tác phẩm “ Nationalist in the Viet Nam Wars: Memoirs of a Victim Turned Soldier” của NGUYEN CONG LUAN, có nhắc đén đơn vị tôi: đại đội 405 thám kích thuộcsư đoàn 22 BB…. Continue Reading →

Có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai…

.


© 2019 Blog Trần Hoài Thư — Powered by Powered by WordPress.com.

Theme by Anders NorenUp ↑

%d bloggers like this: