Viết lúc 4AM – Chia tặng chung nhau

Về đây, rẽ cỏ bờ hoang địa
Kiếm nỗi buồn chia tặng chung nhau
Người mẹ Bắc lên non tìm xác
Người mẹ Nam xuống biển tìm con

Về đây, người vợ đi tìm cốt
Nhát cuốc nào cuốc trái tim khô
Em sẽ khóc như trời tháng bảy
Về đây, lạnh cả những oan mồ

Về đây, hương lửa tro tàn lạnh
Thiếu phụ nào điên loạn trên non
Có đứa con không nhìn thấy bố
Dẫn mẹ về qua những triền sơn

Về đây, đào lại mồ oan nghiệt
Lịch sử này ai được ai thua
Ai giải cho xong lời chung thẩm
Triệu oan hồn đòi mạng hôm qua ?

%d