Hai người cựu lính thù nghịch viết về hệ lụy của chiến tranh…

Lời chủ blog:

Kỳ post này, trang blog THT xin được giới thiệu hai người viết. Một người cựu lính thám kích thuộc sư đoàn 22 BB QLVNCH và một người là  cựu lính bộ đội miền Bắc. Ngày xưa, hai người ở hai trận tuyến khác nhau. Nhưng địa bàn họat động của đơn vị họ có lẽ  có một lúc nào đó cùng chung tọa độ không biết chừng. Bước chân họ có thể dẫm cùng một bãi cỏ tranh, đi cùng một con đường núi, vượt qua con suối nước đen ngòm ở Tây nguyên nào đó. Tuy nhiên ở hai truyện ngắn này, họ không viết về những gì mà họ đã trải qua trong chiến tranh, trên chiến trường. Trái lại ở đây là những giọt lệ của những người ở  phía sau. Những giọt lệ ấy dù ở Bắc hay ở Nam, vẫn là những giọt lệ chúng ta cần trân trọng và chia sẻ. Có phải vậy không?

Bãi chiến  truyện Trần Hoài Thư

Hương Cà Phê truyện Võ Minh

%d bloggers like this: