Viết lúc 4AM – Tháng ba người cựu lính Mỹ trở lại Kontum.

I will be in Kontum in March. What would be the best way to find any survivors of my Highland Scout Companies???
Tôi sẽ ở Kontum vào tháng ba. Có cách gì tốt nhất để  tìm  những người còn sống sót của các đại  đội thám kích của tôi?

Vâng, chúng ta không có một cái gì ở đấy. Mất mát. Tang thương. Những phận người thất trận. Những dòn thù. Nhưng chúng ta có một kho tàng quí giá ở đó.

đọc tiếp

%d