One thought on “Viết lúc 4AM – Cặp bút máy Canon

  1. Vâng, có những thứ trong đời, ta không kịp gìn giữ. Ta tiếc. Ta buồn.

    Nhưng xin nhà văn hãy vui, vì không có cặp bút máy Canon, người đã có computer.

    Chữ nghĩa của con người vô biên. Có khi không diễn tả bằng lời. Có khi không nằm trên giấy, mà ở trong tim của những người từng đọc nó.

    Xin chia vui với người. Chúng ta còn sống đến hôm nay.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.