Thơ Vũ Hữu Định Toàn tập

gồm những bài thơ được sưu tập từ các thư viện thuộc  đại học Yale, Cornell, và từ  những tư liệu của thân nhân, bạn bè của nhà thơ Vũ Hữu Định trước cũng như  sau 1975

Thư Ấn Quán xuất bản tại Hoa Kỳ
Lần thứ nhất tháng ba năm 2006
Tái bản và bổ sung: tháng 1-2010

Ấn bản đặc biệt của tạp chí Thư Quán Bản Thảo dành tặng thân hữu

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: