THT: Tạ ơn

C

Chắp tay tôi tạ ơn Người

Cho tôi tìm thấy cuộc đời để vui

Chắp tay tôi tạ ơn Trời

Cho tôi nếm được một đời tự do,..

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.