Đặng Tiến – Vũ Trụ Thơ (Tập I & II)

              Nguyễn Du, Bà huyện Thanh Quan, Tản Đà, Hàn Mặc Tử, Đinh Hùng

Thơ Miền Nam trong thời chiến *  Trịnh Công Sơn * Thanh Tâm Tuyền * Vũ Hữu Định * Nguyễn Nho Sa Mạc * Nguyễn Bắc Sơn * Từ Thế Mộng * Thái Tuấn * Bùi Giáng * Vũ Hoàng Chương * Nguyễn Xuân Th iệp

      

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: