2 Replies to “Tạp chí Thư Quán Bản Thảo số 49 tháng 12-2011 mới vừa phát hành”

  1. Anh click vào hình bìa. Nội dung ở dạng acrobat. Anh scroll down. Bài anh nhan đề Mấy ngày trước Giang Sinh được sưu tầm từ Văn số Giáng Sinh 1974.
    Cám ơn anh về tin tức của anh em bên nhà. Gởi lời thăm DTT. Chúc lành dến tất cả.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: