One thought on “Nhân ngày lễ Cựu chiến binh, viết về những người bạn thám kích của chúng tôi

  1. Xin gửi một bông hồng cho Ngày Cựu Chiến Binh, kính tặng những người lính VNCH.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.