Thơ/Nhạc Giao Duyên – Trần Hoài Thư/Vũ Đức Sao Biển/Cam Li Nguyễn thị Mỹ Thanh

Mùa thu New York - Hình Internet
Thơ/Nhạc Giao Duyên – Trần Hoài Thư/Vũ Đức Sao Biển/Cam Li Nguyễn thị Mỹ Thanh

http://www.youtube.com/watch?v=p1RJEpHRunc

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.